Phim Khoa Học Viễn Tưởng

Phim khoa học viễn tưởng là phim mô tả một tương lai hoặc quá khứ tưởng tượng. Nó còn được gọi là phim khoa học viễn tưởng, phim tương lai, hoặc phim tương lai. Có rất nhiều thể loại phim khoa học viễn tưởng. Một số trong số chúng dựa trên các lý thuyết khoa học, trong khi một số khác dựa trên các yếu tố giả tưởng.
Danh sách sau đây cho thấy các loại phim khoa học viễn tưởng phổ biến và sự khác biệt giữa chúng:

Được thêm gần đây